All Russian outdoor
media in one place

Bus stop shelter 1.8x1.2, Nizhne-Volzhskaya nab., ost. Ulitsa Rozhdestvenskaya, Nizhny Novgorod

  Side A #873372

  20232024
  DecDecember 2023
  14 400rub
  JanJanuary 2024
  14 400rub
  FebFebruary 2024
  ---
  MarMarch 2024
  ---
  AprApril 2024
  ---
  • GRP: 0.52
  • OTS: 5.34
  • Lighting: Not available
  • Prismatron: No
  • Side type: Digital

  Side A+В #1005863

  20232024
  DecDecember 2023
  ---
  JanJanuary 2024
  ---
  FebFebruary 2024
  ---
  MarMarch 2024
  ---
  AprApril 2024
  ---
  • GRP: 0.79
  • OTS: 8.13
  • Lighting: Not available
  • Prismatron: No
  • Side type: Digital

  Side B #873373

  20232024
  DecDecember 2023
  7 200rub
  JanJanuary 2024
  7 200rub
  FebFebruary 2024
  ---
  MarMarch 2024
  ---
  AprApril 2024
  ---
  • GRP: 0.27
  • OTS: 2.79
  • Lighting: Not available
  • Prismatron: No
  • Side type: Digital